Acropolis

Parthenon

12Sep03 | Parthenon

photo 074-05

14Sep06 | photo 074-05

Parthenon

14Sep06 | Parthenon

Agora

16Sep08 | Agora

Kariatides

18Sep06 | Kariatides

category: photo, tags , ,